Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2023 r.

 

Wraz z początkiem nowego roku zaczęły obowiązywać nowe stawki minimalne podatku od środków transportowych. Wprawdzie były one znane już wcześniej, to jednak warto raz jeszcze przypomnieć, co zmieniło się w tym zakresie i jakie kwoty stosujemy obecnie.

Nowa wysokość stawek minimalnych podatku od środków transportowych została ustalona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.

Przeliczenie stawek minimalnych podatku od środków transportowych

Podstawę do wydania takiego obwieszczenia stanowi art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Jak wynika z treści tego przepisu, stawki określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy (stawki minimalne podatku od środków transportowych), począwszy od 2004 r., ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia tych stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Coroczne obliczanie powyższego wskaźnika należy do zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki określone w załącznikach nr 1–3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Obowiązkiem ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest także ogłoszenie, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawek minimalnych obowiązujących w następnym roku podatkowym, przeliczonych zgodnie z zasadami określonymi powyżej, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Jakie stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązują w 2023 r.?

Załącznik nr 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy 

zawieszenia osi  jezdnych

1

2

3

4

 

Dwie osie

12

13

0

146,51

13

14

146,51

404,88

14

15

404,88

570,39

15

 

570,39

1290,78

 

Trzy osie

12

17

146,51

254,84

17

19

254,84

522,74

19

21

522,74

678,75

21

23

678,75

1045,46 

23

25

1045,46

1625,35

25

 

1045,46

1625,35

 

Cztery osie i więcej

12

25

678,75

688,28

25

27

688,28

1074,04

27

29

1074,04

1705,12

29

31

1705,12

2529,10

31

 

1705,12

2529,10

 

Załącznik nr 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa  całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy 

+ przyczepa (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy 

zawieszenia osi  jezdnych

1

2

3

4

 

Dwie osie

12

18

 0

39,32

18

25

273,92

495,37

25

31

577,53

947,85

31

 

1456,27

1998,03

 

Trzy osie i więcej

12

40

1284,82

1776,57

40

 

1776,57

2627,92

 

Załącznik nr 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa  całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd  silnikowy (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy 

zawieszenia osi  jezdnych

1

2

3

4

 

Jedna oś

12

18

0

26,25

18

25

183,40

329,86

25

 

329,86

578,72

 

Dwie osie

12

28

216,76

319,16

28

33

632,30

876,40

33

38

876,40

1331,25

38

 

1184,79

1752,77

 

Trzy osie i więcej

12

38

697,80

971,63

38

 

971,63

1320,54

 

Najniższy podatek od środków transportowych – współpraca z SAGG

Mówiąc o podatku od środków transportowych, należy zdawać sobie sprawę z tego, że ciąży on na wszystkich osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, o których mowa w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jest to podatek lokalny, który zasila budżet wybranej gminy. O ile powyższa ustawa określa zarówno stawki minimalne, jak i maksymalne, o tyle faktyczną wysokość stawek obowiązujących na obszarze danej gminy reguluje każda rada gminy z osobna. Oznacza to tym samym, że stawki podatku od środków transportowych kształtują się odmiennie w całej Polsce.

Wiele gmin, takich jak Gmina Gręboszów, chcąc zachęcić firmy transportowe do inwestycji w swoim regionie, oferuje w tym zakresie bardzo atrakcyjne kwoty – najniższe z możliwych stawek podatku od środków transportowych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przywilejów gwarantowanych przez Gminę Gręboszów, serdecznie zapraszamy do kontaktu! Pomożemy Państwu w dopełnieniu wszelkich wymaganych formalności i szybkim załatwieniu sprawy. Co ważne, aby płacić niższe podatki, wcale nie jest konieczne przerejestrowywanie wszystkich posiadanych pojazdów, czy też dokonywanie innych, skomplikowanych zmian prawnych i administracyjnych!