Podatek od środków transportowych. Nowe stawki maksymalne na rok 2023

Znamy już stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2023 r., które zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. W następnym roku czeka nas wzrost o około 11,8%. Jak zapowiadane zmiany wpłyną na podatek od środków transportowych?

Jak wynika z treści art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1, obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen, o którym mowa w tym przepisie, jest ustalany na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Taki komunikat Prezesa GUS został wydany w połowie lipca br. Wskazano w nim, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w I połowie 2022 r. w porównaniu do I połowy 2021 r. wyniósł 11,8%.

Stawki maksymalne – podatek od środków transportowych w 2023 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportu, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie będą mogły przekroczyć w 2023 r. od:

 1. samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
 2. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł (obecnie 676,20 zł),
 3. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł (obecnie 1028,00 zł),
 4. powyżej 9 ton – 2042,19 zł (obecnie 1233,60 zł).

 5. samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł (obecnie 2354,12 zł).

 6. ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2382,52 zł (obecnie 1439,20 zł).

 7. ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
 8. do 36 ton włącznie – 3012,13 zł (obecnie 1819,56 zł),
 9. powyżej 36 ton – 3897,01 zł (obecnie 2354,12 zł).

 10. przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł (obecnie 1233,60 zł).

 11. przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 12. do 36 ton włącznie – 2382,52 zł (obecnie 1439,20 zł),
 13. powyżej 36 ton – 3012,13 zł (obecnie 1819,56 zł).

 14. autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 15. mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł (obecnie 1918,50 zł),
 16. równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł (obecnie 2425,51 zł).

Wysokość stawek podatku od środków transportowych jest ustalana przez każdą radę gminy z osobna, w drodze uchwały. Należy również pamiętać, że przy ustalaniu stawek z pkt 1, 3, 5 i 7, gmina może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, z uwzględnieniem czynników takich jak w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczba miejsc do siedzenia.

Jeżeli natomiast górna granica stawki podatku, o której mowa w pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1– 3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1–3 do ustawy. Stawki minimalne również podlegają corocznym aktualizacjom, jednakże nie odbywają się one na podstawie wskaźnika cen towarów i usług, a biorąc pod uwagę procentowy wskaźnik kursu euro na pierwszy dzień października danego roku w porównaniu z kursem euro w roku poprzednim.

Termin płatności podatku od środków transportowych

Przypominamy, że podatek od środków transportowych, co do zasady, płaci się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego i
 • do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (I rata),
 • do dnia 15 września danego roku (II rata).

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał z kolei od dnia 1 września danego roku, podatek płaci się jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.