20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Najniższe podatki dla firm transportowych w Gminie Gręboszów
20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Wsparcie na każdym etapie działalności
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ważne! Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rejestrację firmy w gminie Gręboszów, mogą liczyć dodatkowo na najniższy podatek od środków transportowych.

SAGG Sp. z o.o. wspierana przez grono doświadczonych prawników, adwokatów i radców prawnych, zapewnia pomoc przy rejestracji spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych oraz w ich prowadzeniu.

Formy prawne prowadzenia działalności transportowej to:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza
  • Spółka cywilna
  • Spółki prawa handlowego (osobowe – spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz spółki kapitałowe – spółka z o.o., spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna).

Obecnie preferowaną przez przedsiębiorców formą pozostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Należy jednak zaznaczyć, że nie ma jednej, najlepszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Każde z rozwiązań ma zarówno swoje zalety, jak i wady, dlatego dokonując wyboru, powinniśmy zawsze kierować się indywidualnym przypadkiem. Warto pamiętać również o tym, że przepisy dopuszczają możliwość zmiany formy prawnej działalności na inną, w zakresie regulowanym ustawą Kodeks spółek handlowych.

Jak założyć i zarejestrować spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • może być utworzona przez jedną albo więcej osób;
  • może być założona w trybie uproszczonym przez Internet, w systemie S24;
  • kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych;
  • umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (przepisy zezwalają również na jej zawarcie z wykorzystaniem wzorca umowy);
  • z chwilą zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji;

Ważne! Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się: (1) zawarcia umowy spółki, (2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, (3) powołania zarządu, (4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki, (5) wpisu do rejestru.

Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego w celu jej wpisu do rejestru

Organem odpowiedzialnym za zgłoszenie zawiązania spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania jej do rejestru jest zarząd. Wniosek ten powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu wraz z zawarciem w nim informacji o m.in.: firmie, siedzibie, adresie spółki, przedmiocie działalności, kapitale zakładowym.

Do zgłoszenia dołącza się ponadto umowę spółki, oświadczenie o wniesieniu wszystkich wkładów w całości oraz dowód ustanowienia członków organu spółki wraz z wyszczególnieniem składu osobowego, jeżeli nie stanowi o tym akt notarialny.

Dopiero po dokonaniu rejestracji w KRS spółka uzyskuje swój numer NIP i REGON. Z rejestracją spółki związane są także określone koszty obciążające wnioskodawcę – 500 zł (lub 250 zł, jeżeli spółkę zawarto w systemie S24) tytułem opłaty sądowej za wpis oraz 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi natomiast 17 zł. W przypadku zakładania spółki w tradycyjny sposób w kosztach należy uwzględnić także taksę notarialną.

Ważne! Zgłoszenie zawiązania spółki do sądu rejestrowego musi nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. W innym przypadku spółka ulega rozwiązaniu. Jeżeli jednak spółkę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, termin na jej zgłoszenie do sądu wynosi 7 dni.

Po wpisaniu spółki do KRS należy pamiętać o czynnościach takich jak złożenie deklaracji PCC-3 (podatek od czynności cywilnoprawnych), wysłanie zgłoszenia NIP-8, wniosku o rejestrację jako podatnik VAT, a także informacji o beneficjentach rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Rejestracja spółki i pomoc w jej prowadzeniu z SAGG Sp. z o.o.

Utworzenie spółki z o.o., a następnie jej rejestracja w systemie wiążą się z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków i uciążliwych formalności. Z tego też względu zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się skorzystać z pomocy specjalistów, którzy sprawnie przeprowadzą ich przez cały proces. Dzięki wsparciu najlepszych w kraju ekspertów prawnych jesteśmy gotowi pomóc Państwu w zakładaniu i rejestrowaniu nie tylko spółki z o.o., ale i każdej innej, wybranej formy prawnej prowadzenia działalności. Pomagamy naszym klientom w szczególności w kompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, ich prawidłowym wypełnieniu oraz terminowym złożeniu do odpowiednich organów wraz z uiszczeniem należnych opłat. Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, co eliminuje ryzyko przeciągnięcia sprawy w czasie i narażenia na nieprzyjemne konsekwencje.