Obowiązek spełnienia wymogu bazy eksploatacyjnej – czas tylko do końca 2022 r.

Powoli kończy się czas przewidziany dla przewoźników na spełnienie wymogów związanych z bazą eksploatacyjną, które zostały na nich nałożone w tym roku w związku z wprowadzonymi do porządku prawnego przepisami Pakietu Mobilności. Z nowego obowiązku przedsiębiorcy powinni wywiązać się w terminie do 1 stycznia 2023 r.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykonywać zawód przewoźnika drogowego, są dzisiaj zobowiązani również do posiadania odpowiedniej bazy eksploatacyjnej.

 

Definicja bazy eksploatacyjnej została zawarta w ustawie o transporcie drogowym, w art. 4 pkt 21a. Zgodnie z treścią tego przepisu przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

 

Definicja bazy eksploatacyjnej uznaje za nią także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Kiedy wymóg bazy eksploatacyjnej zostanie spełniony?

Mówiąc o bazie eksploatacyjnej, konieczne będzie odwołanie się również do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. W art. 5 ust. 1 lit. g tego aktu prawnego znajdziemy jeden z warunków, pozwalających przedsiębiorcy ubiegającemu się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na spełnienie wymogu związanego z posiadaniem rzeczywistej i stałej siedziby (art. 3 ust. 1 lit. a). Jak wynika z treści tego przepisu, aby doszło do spełnienia wymogu z art. 3 ust. 1 lit. a, przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim siedziby na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów spełniających warunki określone w lit. e), i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej w tym państwie członkowskim, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów.

Krajowa ustawa o transporcie drogowym w art. 5 ust. 2c doprecyzowuje z kolei, że wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jeżeli przedsiębiorca zgłosi natomiast nie więcej niż dwa pojazdy, powinien dysponować co najmniej jednym miejscem postojowym.

Ustawa reguluje ponadto sytuacje, w których przewoźnik drogowy posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kilka baz eksploatacyjnych. Wtedy też, jak wynika z ust. 2d, łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jak spełnić wymóg bazy eksploatacyjnej?

Obowiązek dostosowania się do nowych wymogów spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach:

  • posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz
  • w stosunku do których przed tą datą wszczęto i nie zakończono postępowania o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

Na spełnienie wymogów przewidzianych w przepisach mają oni czas do 1 stycznia 2023 r.

Wywiązanie się z obowiązku bazy eksploatacyjnej wymaga złożenia przez przewoźników do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, z którego wynikać będzie, że dysponują oni odpowiednią bazą eksploatacyjną. Jeżeli adres bazy jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, w oświadczeniu powinien on wskazać także adres tej bazy. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2023 r.

LEGALTRANS – wsparcie prawne firm transportowych

Jeżeli nadążanie za wszystkimi nowelizacjami i obowiązkami nakładanymi na branżę transportową stanowi dla Państwa wyzwanie, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną LEGALTRANS, specjalizującą się w obsłudze prawnej firm przewozowych.  Klienci korzystający z naszych usług, mogą liczyć na regularny alert prawny, obejmujący informacje o najważniejszych zmianach w przepisach i wydarzeniach w transporcie, a także fachową pomoc w interpretacji nowych regulacji wraz z przełożeniem ich na faktyczne wykorzystanie w firmie.