20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Najniższe podatki dla firm transportowych w Gminie Gręboszów
20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Wsparcie na każdym etapie działalności
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

SAGG Sp. z o.o. powstała w celu niesienia pomocy przedsiębiorcom z branży TSL, pragnącym rozpocząć i rozwijać własną działalność transportową.

Nasz zespół zasila szereg ekspertów z obszaru prawa transportowego oraz księgowości i rachunkowości w transporcie. Współpracujemy również z zaufanymi, sprawdzonymi partnerami, którzy od wielu lat pozostają związani z sektorem TSL i obsługują tysiące przedsiębiorstw transportowych w całej Polsce. SAGG Sp. z o.o. oferuje dlatego kompleksowy pakiet usług, obejmujący w szczególności: pomoc w rejestracji spółki oraz jej prowadzeniu, rozliczanie czasu pracy kierowców, obsługę prawną firm transportowych, obsługę księgową i rachunkową, dostęp do najnowocześniejszych urządzeń telematycznych, najem i leasing floty samochodowej oraz atrakcyjne ubezpieczenia OC/AC/OCP/OCS/OCZ/Kabotaż. Jako jedyni na rynku jesteśmy gotowi zapewnić naszym klientom pełne wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie świadczenie usług transportowych i spedycyjnych w kraju i poza jego granicami.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że przedsiębiorcy zainteresowani utworzeniem firmy transportowej na terenie gminy Gręboszów, mogą liczyć również na najniższy z możliwych w kraju podatek od środków transportowych. Z tego też względu jest to doskonała i konkurencyjna lokalizacja dla wszystkich podmiotów z sektora TSL!

Jeżeli chcą Państwo płacić niższe podatki bez konieczności przerejestrowywania pojazdów, dokonywania zmian licencyjnych lub podejmowania innych, skomplikowanych środków, zapraszamy do kontaktu!

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest jednym z podatków lokalnych, czyli podatków stanowiących dochód gminy, a nie budżetu państwa, płaconych przez podatników w gminach, w których mają oni swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ministerstwo Finansów każdego roku określa jedynie minimalne wartości tego podatku. Tegoroczne znalazły się w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.

Do uchwalenia konkretnych, kwotowych stawek podatku od środków transportowych upoważniona jest natomiast każda gmina z osobna. W praktyce oznacza to, że wartości te mogą znacznie się od siebie różnić w zależności od regionu Polski.

Regulacje dotyczące podatku od środków transportowych zawarto w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych?

Do opłacania podatku od środków transportowych na mocy przepisów ustawy zobowiązani są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych;
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany – traktowane zgodnie z przepisami jak właściciele środków transportowych;
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Ważne! Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela zarejestrowanego środka transportowego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Jakie pojazdy są opodatkowane podatkiem od środków transportowych?

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

Jaka jest stawka podatku od środków transportowych?

Jak zostało już wspomniane powyżej, mimo że to rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, Ministerstwo Finansów w wydawanym co roku obwieszczeniu, ustala progi minimalne. Ustawa, w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 7, wskazuje natomiast na maksymalną roczną stawkę podatku od jednego środka transportowego. Przy różnicowaniu stawek przez radę gminy, organ ten w odniesieniu do niektórych grup pojazdów może brać pod uwagę m.in. wpływ pojazdu na środowisko naturalne, czy rok jego produkcji.

Coraz to więcej gmin, które rozumieją, że niższe podatki to jedna z form inwestycji i najskuteczniejszych sposobów do zachęcenia przewoźników do prowadzenia działalności na swoim obszarze, decyduje się obecnie na obniżanie podatku od środków transportowych. Do grona tego należy również gmina Gręboszów, oferująca jedne z najniższych stawek w całym kraju.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku nabycia zarejestrowanego środka transportowego obowiązek podatkowy powstaje natomiast od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Ustawa wskazuje także na inny moment powstania obowiązku podatkowego – pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy dopuszczono ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje z kolei z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydano decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, bądź z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na jaki powierzono pojazd.

Kto jest zwolniony z podatku od środków transportowych?

W zakresie objęcia podatkiem od środków transportowych przewidziano także pewne wyłączenia. Zwolnienie z podatku od środków transportowych dotyczy:

 • środków transportowych posiadanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne misje zagraniczne, korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tylko pod warunkiem wzajemności);
 • środków transportowych stanowiących zapasy mobilizacyjne, pojazdów specjalnych oraz pojazdów używanych do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • pojazdów zabytkowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Jakie są terminy płatności podatku od środków transportowych?

Podatek od środków transportowych jest płatny – co do zasady – proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w dwóch ratach:

 • I rata – do 15 lutego;
 • II rata – do 15 września

Płatności dokonuje się na rachunek budżetu gminy, na terenie której podatnik ma swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Podatnicy są również zobowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie ze wzorem ustalonym w rozporządzeniu Ministra Finansów. Deklarację tę składa się do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dopuszcza się zarówno formę pisemną, jak i elektroniczną.