Kiedy płaci się podatek od środków transportowych?

Właściciele pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, są zobowiązani do płacenia podatku od środków transportowych. Czym dokładnie jest podatek od środków transportowych, jaka jest jego wysokość oraz w jakim terminie powinien zostać uregulowany? 

Podatek od środków transportowych jest jednym z rodzajów podatków lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zasilającym budżet właściwej gminy. Wysokość stawek tego podatku określa każda rada gminy z osobna, w drodze uchwały, uwzględniając przy tym wskazane w ustawie stawki minimalne i maksymalne na dany rok. 

W praktyce oznacza to, że w zależności od danego regionu, podatki od środków transportowych różnią się między sobą. Są gminy, takie jak m.in. Gmina Gręboszów, która oferuje stawki najniższe z możliwych, w ten sposób zachęcając przedsiębiorstwa transportowe do prowadzenia i rozwijania działalności na swoim obszarze. Jeżeli są Państwo zainteresowani rejestracją firmy (warto przeczytać, dlaczego firmy transportowe potrzebują dziś wsparcia prawnego) właśnie tam, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w załatwieniu wszelkich wymaganych formalności. 

Jakie pojazdy ciężarowe podlegają podatkowi od środków transportowych? 

Podatek od środków transportowych jest nakładany na określone pojazdy ciężarowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Pełen wykaz tych samochodów znajduje się w art. 8 ww. ustawy. Podatkowi od środków transportowych podlegają: 

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; 

 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 

 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; 

 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej, lub wyższej niż 12 ton;

 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 

 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 

 7. autobusy.

Kto płaci podatek od środków transportowych? 

Przepisy nakładają ten obowiązek w pierwszej kolejności na osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami wskazanych środków transportowych. Tak jak właścicieli traktuje się także:

 • jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany oraz 

 • posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Gdy mamy natomiast do czynienia ze współwłasnością, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Jeśli dojdzie do zmiany właściciela środka transportu, obowiązek podatkowy spoczywa na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Do powstania obowiązku podatkowego dochodzi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego już zarejestrowanego) lub

 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu (jeśli organ rejestrujący wydał decyzję o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu). 

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych to deklaracja DT-1, która jest dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#DT-1

Deklarację tę składa się wraz z załącznikiem DT-1/A, który to zawiera dane szczegółowe o maksymalnie trzech środkach transportowych. Jeśli opodatkowaniu podlega zatem więcej pojazdów, do deklaracji DT-1 należy dołączyć odpowiednio większą liczbę załączników. 

Druk DT-1 wraz z załącznikami można składać drogą tradycyjną lub elektroniczną, na formularzu dostępnym w ePUAP.

W deklaracji DT-1 należy uzupełnić dane ogólne dotyczące podatku od środków transportowych, takie jak miejsce składania deklaracji, dane podatnika, obowiązek składania deklaracji, dane dotyczące przedmiotów opodatkowania. Załącznik DT-1/A wymaga natomiast informacji szczegółowych o opodatkowanych pojazdach, m.in. rodzaj, marka, typ pojazdu, data pierwszej rejestracji, numer VIN, rok produkcji, data nabycia, rodzaj zawieszenia, wpływ pojazdu na środowisko naturalne. 

Gdzie załatwić sprawę związaną z podatkiem od środków transportowych? 

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, w zależności od tego, czy jest to przedsiębiorca jednoosobowy, zarejestrowany w CEIDG, czy spółka prawa handlowego. 

Jeżeli obowiązek podatkowy spoczywa na przedsiębiorstwie wielozakładowym lub podmiocie, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, organem właściwym będzie organ podatkowy, na którego terenie znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. 

Jaki jest termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych? 

Deklarację na podatek od środków transportowych za dany rok podatkowy należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu do dnia 15 lutego. 

Jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

14-dniowy termin obowiązuje także w przypadku składania korekty deklaracji, gdy dojdzie do zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, jak również przy zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. 

Jaki jest termin płatności podatku od środków transportowych? 

Co do zasady podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Pierwszą należy uiścić do 15 lutego, a drugą do 15 września każdego roku.

Podatnicy, dla których obowiązek ten powstał:

 • po dniu 1 lutego jednak  przed dniem 1 września danego roku – również płacą podatek za ten rok w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (I rata) oraz do dnia 15 września danego roku (II rata). 

 • od dnia 1 września danego roku – płacą podatek jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Stawki podatku od środków transportowych na 2022 i 2023 r. 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 10 ust. 1 określa maksymalne stawki podatku od jednego środka transportowego, obowiązujące w danym roku podatkowym. Stawki maksymalne na nowy, 2023 r. są już jednak znane. Znajdziemy je w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Od następnego roku firmy transportowe czekają w tym zakresie podwyżki. 

Stawki minimalne podatku od środków transportowych zostały wprowadzone do ustawy w formie załączników (nr 1 – 3). Nowe stawki minimalne na 2023 r. reguluje natomiast obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.

Warto również pamiętać, że przy określaniu stawek dla samochodów, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy ma prawo różnicować ich wysokość, z uwzględnieniem kryteriów takich jak w szczególności ich wpływ na środowisko naturalne, liczba miejsc do siedzenia, rok produkcji. 

Jakie pojazdy podlegają zwolnieniu podatkowemu od środków transportowych? 

Nie wszystkie samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony są objęte obowiązkiem podatkowym. W art. 12 ust. 1 umieszczono wykaz pojazdów, za które nie trzeba uiszczać lokalnej opłaty. To m.in. pojazdy zabytkowe, pojazdy specjalne, czy środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, jeśli zastosowanie znajdzie tu zasada wzajemności. 

Co zrobić, aby płacić jak najniższe podatki od środków transportowych? Wybrać gminę Gręboszów, położoną w województwie małopolskim, przy drodze krajowej nr 79, około 80 km od Krakowa. To jedna z gmin w Polsce, która doskonale wie, jak przyciągnąć do siebie transportowców, pragnących zwiększyć konkurencyjność swojej firmy na rynku. A uskutecznia to właśnie poprzez oferowanie im najniższych z możliwych podatków od środków transportowych!

SAGG – gwarancja najniższych stawek podatku od środków transportowych

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad optymalizacją podatkową, warto skorzystać w tym przypadku z pomocy ekspertów – Grupy SAGG Sp. z o.o. (Strefa Aktywności Gospodarczej Gręboszów), która powstała w celu niesienia pomocy przedsiębiorcom z sektora TSL zarówno w zakresie zakładania, rejestrowania firm transportowych, jak również rozwijania już działających przedsiębiorstw.

 

 

Jako że nasza Grupa SAGG pozostaje ściśle związana z gminą Gręboszów, jesteśmy gotowi zaoferować Państwu najniższy z możliwych podatków od środków transportowych. Chcemy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że dla firm, które na tę chwilę opłacają ten podatek w innej gminie, nie wiąże się to z koniecznością przerejestrowywania pojazdów, wprowadzania zmian w licencjach transportowych, czy też podejmowania się innych, angażujących działań. Zachęcamy dlatego do tego, aby przeanalizować, czy wybór gminy Gręboszów nie będzie dla Państwa lepszym rozwiązaniem. Oczywiście służymy w tym miejscu swoją wiedzą i wsparciem – informują specjaliści.

SAGG – profesjonalne wsparcie na każdym etapie prowadzenia firmy transportowej

SAGG pomaga jednak polskim przewoźnikom w znacznie szerszym zakresie. Poza przypisaniem właściwego miejscowo podatku od środków transportowych w gminie Gręboszów Grupa aktywnie wspiera również przedsiębiorstwa w ich prężnym rozwoju, z jednoczesną ochroną ich interesów.

Zespół SAGG tworzą eksperci z wielu różnych dziedzin, dzięki czemu możemy zaoferować przedsiębiorcom naprawdę obszerny, kompleksowy pakiet usług. Pomagamy przede wszystkim w tworzeniu i rejestrowaniu spółek, a następnie zapewniamy stałą obsługę prawną, księgową, rachunkową i kadrową firm transportowych. Możemy zaproponować ponadto dostęp do zaawansowanych urządzeń GPS i rozwiązań telematycznych oraz atrakcyjnych ofert najmu bądź leasingu floty, oczywiście razem z jej ubezpieczeniem – wyjaśniają.

Tych z Państwa, którzy pragną otworzyć własną firmę transportową lub rozwinąć swój biznes i zwiększyć konkurencyjność na rynku, serdecznie zapraszamy dlatego do kontaktu z naszym zespołem!